SVBF Panchangam

Download the 2024 Panchangam/Calendar
EventDate
NAGA PANCHAMI VARDHANTI DAY OF SRI VIDHUSHEKHARA BHARATI MAHASWAMIJI1723212000 Aug 9, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
VARALAKSHMI VRATAM, SIMHA SANKRAMANAM 09:46 AM, AADI MASAM BEGINS1723813800 Aug 16, 2024 | 8:10 AM - 8:11 AM
YAJURVEDA UPAKARMA, RAKSHA BANDHAN1724076000 Aug 19, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
KRISHNASHTAMI (JANMASHTAMI)1724594400 Aug 25, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
SAMAVEDA UPAKARMA, SVARNA GAURI VRATAM1725544800 Sep 5, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
GANESHA CHATURTHI1725631200 Sep 6, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
ONAM, EKADASHI1726320000 Sep 14, 2024 | 8:20 AM - 8:21 AM
ARADHANA DAY OF SRI ABHINAVA VIDYATIRTHA MAHASWAMIJI1727100000 Sep 23, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
MAHALAYA AMAVASYA, ARADHANA DAY OF SRI CHANDRASHEKHARA BHARATI MAHASWAMIJI, SHARADAMBA ABHISHEKAM1727877600 Oct 2, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
ASHVAYUJA MASAM BEGINS, DEVI NAVARATRI BEGINS1727961000 Oct 3, 2024 | 8:10 AM - 8:11 AM
CHANDI HOMAM1728223200 Oct 6, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
SARASWATI PUJA1728482400 Oct 9, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
DURGA ASHTAMI, DURGA HOMAM1728568800 Oct 10, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
VIJAYA DASHAMI, LALITA HOMAM1728741600 Oct 12, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
AIPPASI MASAM BEGINS, SHARADAMBA ABHISHEKAM1729170600 Oct 17, 2024 | 8:10 AM - 8:11 AM
PATTABHISHEKAM DAY OF SRI BHARATI TEERTHA MAHASWAMIJI1729519200 Oct 21, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
EKADASHI, JAYANTI DAY OF SRI CHANDRASHEKHARA BHARATI MAHASWAMIJI1730035200 Oct 27, 2024 | 8:20 AM - 8:21 AM
SANNYASA SVEEKARAM DAY OF SRI BHARATI TEERTHA MAHASWAMIJI1730124000 Oct 28, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
PRADOSHAM,1730210400 Oct 29, 2024 | 9:00 AM - 9:01 AM
DIPAVALI,AMAVASYA TARPANAM1730379600 Oct 31, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
GANESHA ABHISHEKAM1721863800 Jul 24, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
KRISHNA ABHISHEKAM1722209400 Jul 28, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1722555000 Aug 1, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
NAGA PANCHAMI VARDHANTI DAY OF SRI VIDHUSHEKHARA BHARATI MAHASWAMIJI1723208400 Aug 9, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
SUBRAHMANYA ABHISHEKAM1723332600 Aug 10, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
RAMA ABHISHEKAM1723591800 Aug 13, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
VARALAKSHMI VRATAM, SIMHA SANKRAMANAM 09:46 AM, AADI MASAM BEGINS1723810200 Aug 16, 2024 | 7:10 AM - 7:11 AM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1723937400 Aug 17, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
RIGVEDA UPAKARMA, SATYANARAYANA PUJA1724023800 Aug 18, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
YAJURVEDA UPAKARMA, RAKSHA BANDHAN1724072400 Aug 19, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
KRISHNASHTAMI (JANMASHTAMI)1724590800 Aug 25, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1725060600 Aug 30, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
SAMAVEDA UPAKARMA, SVARNA GAURI VRATAM1725541200 Sep 5, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
GANESHA CHATURTHI1725627600 Sep 6, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
SUBRAHMANYA ABHISHEKAM1725924600 Sep 9, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
KEDARESHVARA VRATAM, RAMA ABHISHEKAM1726183800 Sep 12, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
ONAM, EKADASHI1726316400 Sep 14, 2024 | 7:20 AM - 7:21 AM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1726443000 Sep 15, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
PARTIAL LUNAR ECLIPSE - VISIBLE, SATYANARAYANA PUJA1726615800 Sep 17, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
GANESHA ABHISHEKAM1726875000 Sep 20, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
ARADHANA DAY OF SRI ABHINAVA VIDYATIRTHA MAHASWAMIJI1727096400 Sep 23, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
KRISHNA ABHISHEKAM1727220600 Sep 24, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1727652600 Sep 29, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
MAHALAYA AMAVASYA, ARADHANA DAY OF SRI CHANDRASHEKHARA BHARATI MAHASWAMIJI, SHARADAMBA ABHISHEKAM1727874000 Oct 2, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
ASHVAYUJA MASAM BEGINS, DEVI NAVARATRI BEGINS1727957400 Oct 3, 2024 | 7:10 AM - 7:11 AM
CHANDI HOMAM1728219600 Oct 6, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
SUBRAHMANYA ABHISHEKAM1728430200 Oct 8, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
SARASWATI PUJA1728478800 Oct 9, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
DURGA ASHTAMI, DURGA HOMAM1728565200 Oct 10, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
MAHA NAVAMI, RAMA ABHISHEKAM1728689400 Oct 11, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
VIJAYA DASHAMI, LALITA HOMAM1728738000 Oct 12, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1728948600 Oct 14, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
TULA SANKRAMANAM 09:41 PM, SATYANARAYANA PUJA1729121400 Oct 16, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
AIPPASI MASAM BEGINS, SHARADAMBA ABHISHEKAM1729167000 Oct 17, 2024 | 7:10 AM - 7:11 AM
GANESHA ABHISHEKAM1729467000 Oct 20, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
PATTABHISHEKAM DAY OF SRI BHARATI TEERTHA MAHASWAMIJI1729515600 Oct 21, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
KRISHNA ABHISHEKAM1729812600 Oct 24, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
EKADASHI, JAYANTI DAY OF SRI CHANDRASHEKHARA BHARATI MAHASWAMIJI1730031600 Oct 27, 2024 | 7:20 AM - 7:21 AM
SANNYASA SVEEKARAM DAY OF SRI BHARATI TEERTHA MAHASWAMIJI1730120400 Oct 28, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
PRADOSHAM,1730206800 Oct 29, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
DIPAVALI,AMAVASYA TARPANAM1730376000 Oct 31, 2024 | 7:00 AM - 7:01 AM
KARTIKA SOMAVARAM1730728800 Nov 4, 2024 | 8:00 AM - 8:01 AM
SKANDA SHASHTI; SUBRAHMANYA ABHISHEKAM1731025800 Nov 7, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
RAMA ABHISHEKAM1731285000 Nov 10, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
EKADASHI, KARTIKA SOMAVARAM, SHIVA ABHISHEKAM1731371400 Nov 11, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1731544200 Nov 13, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
JAYANTI DAY OF SRI VRIDDHA NRISHMA BHARATI MAHASWAMIGAL1731590400 Nov 14, 2024 | 7:20 AM - 7:21 AM
KARTIKA PURNIMA,VRUSCHIKAVRISCHIKA SANKRAMANAM 08:32 PM, SATYANARAYANA PUJA1731717000 Nov 15, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
KARTIKA SOMAVARAM, SHIVA ABHISHEKAM , GANESHA ABHISHEKAM1731976200 Nov 18, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
KRISHNA ABHISHEKAM1732321800 Nov 22, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
KARTIKA SOMAVARAM, SHIVA ABHISHEKAM1732581000 Nov 25, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
PRADOSHAM, SHIVA ABHSIHEKAM1732840200 Nov 28, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
SUBRAHMANYA ABHISHEKAM1733531400 Dec 6, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
RAMA ABHISHEKAM1733790600 Dec 9, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
GITA JAYANTI, EKADASHI1733923200 Dec 11, 2024 | 7:20 AM - 7:21 AM
HANUMADVRATAM, PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1734049800 Dec 12, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
SATYANARAYANA PUJA1734222600 Dec 14, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
GANESHA ABHISHEKAM1734568200 Dec 18, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
KRISHNA ABHISHEKAM1734913800 Dec 22, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
PRADOSHAM, SHIVA ABHISHEKAM1735345800 Dec 27, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
GANESHA ABHISHEKAM1724369400 Aug 22, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM
VYASA PURNIMA, SATYANARAYANA PUJA1721518200 Jul 20, 2024 | 6:30 PM - 8:00 PM